Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.2energy.cz blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinností prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 ods. 4 zákona č . 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), řídí se smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“) a zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího („Zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@2energy.cz, info linka: (+420) 210012270,

Adresa pro zasílání zásilek:  B-commerce | 2energy – depo GLS, Na Zbytkách 83, 738 01, Frýdek-Místek, Česká republika

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

BIC (SWIFT): FIOZSKBAX


Dozor nad dodržováním zákona provádí Slovenská obchodní inspekce (SOI):

Název a adresa dozorového úřadu, kterému podléhá činnost poskytovatele služeb:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, oddělení dozoru.
tel. 051/772 15 97, fax 051/772 15 96.,pr@soi.sk

Definice

 1. Prodávající je B-commerce Group, sro, Duklianska 16, 08501 Bardejov, Slovenská republika, IČ: 52693651, DIČ: 2121115601, DIČ: SK2121115601, zapsaná vv OR vedeném Městským soudem Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo:   39234 / P . Adresa provozovny prodávajícího na níž může kupující uplatnit reklamaci nebo stížnost, je následující: B-commerce – depo GLS, Na Zbytkách 83, 738 01, Frýdek-Místek, Česká republika.
 2. Kupující je zákazník internetového obchodu www.2energy.cz
 3. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
 4. Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 5. Zboží tvoří produkty e-shopu na webových stránkách prodávajícího. V případě prodeje zboží v sortimentu hraček je prodej v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 78/2012 Sb. o bezpečnosti hraček a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva hospodářství Slovenské republiky č. 225/2013 Z. z., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hraček a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2013 Z. z. Hračky tvořící zboží jsou prodávajícím nabízeny k prodeji výhradně s vydaným ES prohlášením o shodě. Zboží je viditelně označeno značkou CE. Má obchodní firmu nebo ochrannou známku, sídlo nebo místo podnikání. Každá hračka je dodávána s návodem k použití, varováním a bezpečnostními pokyny.
 6. Kupní smlouva je smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné objednávky zaslané prostřednictvím e-shopu a je uzavřena v okamžiku, kdy kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky.
 7. Kupní cena je finanční částka za zboží.
 8. Celková cena nebo náklady jsou součtem kupní ceny a nákladů na dopravu.
 9. Dopravcem se rozumí kurýrní nebo jiná přepravní společnost, která zajišťuje dodání Zboží Kupujícímu.

Dodací a platební podmínky

1. Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje před dodáním prodávající telefonicky nebo e-mailem kupujícího a zboží dodá až po souhlasu kupujícího.

2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 90 dnů (zboží vyráběný na míru) od akceptování objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínem jako jejich bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného Vámi použitého zobrazovacího zařízení. Obrázky produktů zveřejněné na Webové stránce jsou na některých místech pouze ilustrační (pouze pro informační účely) a mohou se lišit od skutečnosti; jakož i údaje o komponentech, nákresech, hmotnosti a velikosti zveřejněných na webové stránce.

6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.

8. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží av případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

9. Při doručení zásilky dopravcem, v případě zjištění porušeného, neúplného nebo poškozeného obalu, poškození se ztrátou obsahu, doporučujeme zboží nepřebírat, případně řešit přímo s pracovníkem dopravce na místě sepsáním zápisu o poškození. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození se ztrátou obsahu, žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, zásilky. O poškození zboží, obalu zásilky se zbožím a dokladu o převzetí zásilky (zboží), nabývacího dokladu – faktury – je nutné sepsat záznam o poškození. O nahlášení a sepsání zápisu o škodě je nutné informovat na e-mail: info@2energy.cz .  Záznam o rozsahu a povaze poškození nebo nekompletnosti zboží je povinen za kupujícího sepsat zaměstnanec dopravce, který tímto potvrzuje jeho správnost. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného záznamu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem zajistit odstranění vady zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

10. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu podle bodu 5.8. objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Zákazník je oprávněn při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je v případě zjištění poškození a / nebo nekompletnosti zboží při jeho převzetí kupující povinen neprodleně sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

11. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě do 14 dnů Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny.

13. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přibalenou u výrobku.

14. Způsoby plateb:

 • Platební kartou přes internet,
 • Platba na dobírku,
 • Platba na účet,

15. Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

Kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doručení objednávky kupujícího je ihned prodávajícím potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřené kupní smlouva.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Dále kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že objednávka je spojena s povinností platby. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a kupující nemá námitky proti jejich použití.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:
  1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím již není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží kupujícímu. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
  2. Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslné údaje (pokud není možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.
  3. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 4. V případě neuzavření kupní smlouvy, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavřít kupní smlouvy.
 5. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy už předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, ať už zboží upravil na přání kupujícího.
 6. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná.
 7. Kupní smlouvu lze změnit pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy, ale pouze na ty kupní smlouvy, které jsou uzavřeny po nabytí účinnosti změn. Objednané zboží bude zasíláno výhradně na území České republiky.
 8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů atd.), prodávající neodpovídá za škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí. Pokud takový stav trvá déle než 10 dní, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
 9. V případě, že má věc při převzetí kupujícím vady a jde o odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o neodstranitelnou vadu bránící v řádném užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 10. Odstoupení od smlouvy při zásilkovém obchodě– spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Toto zákonem stanovené oprávnění však nemůže chápat spotřebitel jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už ne dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží poškozeno či zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou kupní cenu. Pokud dodané zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, může prodávající kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, snížit o své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. snížit o své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. snížit o své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Reklamace lze vyplniť zde : https://2energy.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/
 11. Postup pro odstoupení od smlouvy spočívá v tom, že spotřebitel zašle písemné odstoupení od smlouvy na korespondenční adresu prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@2energy.cz
 12. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat údaje prodávajícího (viz výše), údaje spotřebitele, číslo objednávky, datum nákupu a adresu nebo číslo bankovního účtu, na který bude platba za zboží vrácena. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v odkazu v bodě 10. této části obchodních podmínek. Spotřebitel musí formulář pro odstoupení od smlouvy opatřit datem a podpisem. Při odstoupení od smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které spotřebitel uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cena, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Platby budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, který spotřebitel použil k platbě za zboží, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby. Tato částka bude vrácena bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Současně s odstoupením od smlouvy zašle spotřebitel vrácené zboží na adresu sídla prodávajícího: “B-commerce|2energy – depo GLS, Na Zbytkách 83, 738 01, Frýdek-Místek, Česká republika” a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Platba za zakoupené zboží bude spotřebiteli vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud dodané zboží plně odpovídá požadavkům na jakost a je bez vad, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu v plné výši spotřebitel. Zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní, včetně veškerého příslušenství. Kupující je povinen chránit zboží před poškozením během přepravy (nejvhodnější je použití originálního obalu). Současně prodávající žádá kupujícího o vrácení originální visačky, čárového kódu a dalších dokladů vztahujících se ke zboží (např. záruční list, manuály, kopie dokladu o koupi apod.), bez kterých není prodávající schopen zboží identifikovat a prodlužuje se tak doba vyřízení, prodávající není schopen zboží znovu uvést do prodeje. V této souvislosti upozorňujeme, že po dobu lhůty pro odstoupení od smlouvy není možné zboží používat běžným způsobem, ale pouze si jej vyzkoušet obdobným způsobem, jakým by bylo možné jej vyzkoušet v kamenném obchodě (např. v případě oblečení to znamená vyzkoušet si, jak zboží kupujícímu sedí, a po dobu 14 dnů jej nenosit, neprat apod.) V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě (např. pouze zaslání vráceného zboží bez projevu vůle odstoupit od smlouvy nebo pouze doručení písemného odstoupení od smlouvy bez vrácení zboží), nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy
 13. Kupující, který je podnikatelem, se může s prodávajícím dohodnout na odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ztrátě záruky a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží podléhá posouzení prodávajícího. V případě nedohody podmínek přijatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu může být kupující vyzván k předložení dokladu totožnosti z důvodu ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu bere kupující na vědomí zpracování osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů prodávajícím jsou podrobněji uvedeny s odkazem v části “Zásady ochrany osobních údajů a podmínky zpracování osobních údajů” těchto obchodních podmínek.
 14. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud se objednané plnění stane nemožným, nebo se objednané zboží již nevyrábí, nebo není na trhu, který má prodávající k dispozici, nebo je dlouhodobě nedostupné bez zavinění prodávajícího. Pokud se výše uvedená nemožnost plnění týká pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze část objednávky.
 15. Platbu za objednané zboží lze provést několika způsoby, a to buď na dobírku prostřednictvím dopravce, nebo bankovním převodem, kdy musí být celková cena převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo pomocí platby kreditní kartou.
 16. Platbu za objednané zboží je možné realizovat několika způsoby, buď dobírkou s využitím kurýrních služeb, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží nebo využitím platby platební kartou.
 17. V případě nákupu nad 12 500 Kč je třeba objednávku uhradit předem, buď bankovním převodem nebo okamžitou platbou online.
 18. Odesílání objednaného zboží závisí na jeho skladové dostupnosti. U většiny výrobků probíhá odesílání následující pracovní den od uzavření kupní smlouvy. K této době je ještě nutno připočítat dobu dopravy – podle zvoleného způsobu dopravy.
 19. Zboží je zasíláno kurýrními službami, které nabízí prodávající.
 20. Pokud probíhá cenová akce, která umožňuje kupujícím, přihlášeným k jejich zákaznickému účtu, uskutečnit jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření vícenásobných zákaznických účtů na stejnou osobu za účelem neoprávněného získání slevy.
 21. V případě snížení kupní ceny v období mezi odesláním objednávky a převzetím zboží nemůže prodávající vrátit peníze za zboží.

Reklamační řád

 1. Reklamační řád se řídí občanský zákoníkem, Obchodním zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákonem o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční dobře uplatňována práva kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za nedostatky (dále jen “reklamace”) .
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí (nebo jejich dílů) způsobené jejich obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedené opotřebení věcí, způsobené jejich obvyklým užíváním, nemůžeme považovat za nedostatek, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením a záruční doba činí 12 měsíců ode dne jejich převzetí kupujícím.
 3. Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu je znám způsob uvedení zboží do provozu, protože to plyne z povahy věci.
 4. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Potravinářský zboží si musí zachovat svou kvalitu a zdravotní nezávadnost do data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti vyznačené na obalu.
 5. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu info@2energy.cz , kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis vady. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen ihned doručit spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu.
 6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, pokud se prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 7. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží na adresu “B-commerce|2energy – depo GLS, Na Zbytkách 83, 738 01, Frýdek-Místek, Česká republika” a vyplní formulář s popisem reklamovaného zboží a doručí ho prodávajícímu s výrobkem nebo zašle prostřednictvím e-mailu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího nebo na vyžádání zašle na e-mail Kupujícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky v sekce:  https://2energy.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/
  1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
  2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu na adresu uvedenou v bodě č.8.  Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zásilku se zbožím vráceným prodávajícímu pojistil. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Reklamační řízení u zboží, které nelze objektivně doručit Prodávajícímu a které je fixováno, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky: doručení vyplněného reklamačního formuláře Kupujícím Prodávajícímu.
 8. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:
 •  nepředložení dokladu o koupi, zpravidla faktury, příslušenství nebo dokumentace ke zboží,
 • neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z hlediska vlhkosti, chemických a mechanických vlivů,
 • neodborné zacházení, provoz nebo zanedbání péče o zboží,
 • poškození zboží nadměrným zatížením nebo použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice
 • poškození zboží způsobené neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškození zboží náhodným zhoršením a náhodným znehodnocením,
 • neodborným zásahem, poškozením během přepravy, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinými zásahy vyšší moci,
 • zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku proto nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

10. Záruční doba je 24 měsíců. U nákupu zboží pro podnikatelské účely, tj. na IČO kupujícího (osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění apod.), je maximální doba 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

11. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamačním formuláři v odkazu v bodě 7 tohoto reklamačního řádu.

12. Pokud je řádně převzaté zboží předáno kupujícím bez originálního obalu nebo náhradního obalu, nepřebírá prodávající odpovědnost za případné poškození zboží během přepravy do sídla prodávajícího. Zboží je vhodné zaslat v originálním obalu nebo ve vhodném přepravním obalu, který splňuje požadavky na přepravu křehkého zboží, včetně veškerého příslušenství a zásilku označit příslušnými symboly, neboť Prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před převzetím Zboží.

13. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a vadu zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace e-mailem, pokud se kupující a prodávající nedohodli na jiné formě komunikace.

14. Vyřízení stížnosti v případě příkazu upraveného občanským zákoníkem nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání stížnosti.

15. V případě stížnosti, která se řídí obchodním zákoníkem, se má za to, že stížnost je vyřízena v přiměřené lhůtě. Přiměřená lhůta se stanoví na základě rozsahu poškození zboží a obvykle činí 45 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží.

 

Ochrana údajů a podmínky zpracování osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde: https://2energy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Alternativní řešení sporů

 1. Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@2energy.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující – spotřebitel – právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů ( ” Subjekt ARS “) podle zákona 391/2015 Sb oo alternativním řešení spotřebitelských sporů ( “Zákon o ARS”). Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o ARS. Kupující – spotřebitel – může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 CZK. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 100 CZK s DPH.
 3. Subjekty ADR jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o ADR a jejich seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Podávání stížností a návrhů

      1. Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na orgán dozoru nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smluv na dálku s        podnětem ke kontrole, pokud není spokojen s vyřízením reklamace u prodávajícího: Slovenská obchodní inspekce,
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, oddělení dozoru.
č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96, pr@soi.sk.

2. Pokud nejste spokojeni s vyřízením své stížnosti nebo podnětu, můžete svou stížnost podat také elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webových stránkách: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Bazar

 1. Prodávající může nabízet ve svém obchodě i uzavření kupní smlouvy na bazarový zboží. Bazarové zbožím se rozumí zboží rozbalený, zboží s poškozeným obalem nebo vrácené použité zboží.
 2.  Bazarové zboží není možné při reklamaci vyměnit za nový kus.
 3. Na reklamaci bazarového zboží se přiměřeně vztahují ustanovení reklamačního řádu, pokud není v této části uvedeno jinak.
 4. Bazarové zboží není možné reklamovat pro “vadu” resp. jiný důvod, pro který bylo toto zboží prodáno ve snížené ceně.
 5. Záruční doba na bazarové zboží je 1 rok.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají platná a účinná, tím nejsou dotčena. Prodávající se v takovém případě zavazuje nahradit neplatné/neúčinné ustanovení novým platným/účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného/neúčinného ustanovení. Do té doby se použijí odpovídající ustanovení obecně závazných právních předpisů Slovenské republiky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky v případě změny souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující tímto závazně prohlašuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, přečetl si je v plném rozsahu a souhlasí s jejich obsahem. Prodávající a kupující prohlašují, že si nejsou vědomi žádných skutečností, které by mohly jakýmkoli způsobem způsobit neplatnost těchto obchodních podmínek, jejich neúčinnost vůči třetím osobám nebo zmaření jejich účelu, jak prodávající vážně prohlásil v úvodu těchto obchodních podmínek.
 4. Obsahem podmínek je vzorový formulář pro podání stížnosti a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Na činnost prodávajícího se nevztahují žádné kodexy chování podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smluv na dálku.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 05. 12. 2022.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

close